Allmänna villkor för DJ Domestik AB

Allmänna villkor för DJ Domestik AB

Uppdragets utförande: Definierat uppdrag, enligt särskild uppdragsspecifikation, skall genomföras av DJ
Domestik i enlighet med god yrkessed.

Dokumentation: All servicedokumentation hänförlig till den av oss
tillverkade maskinen ingår i offererat pris.

Standardvillkor: NL17.

Leveransvillkor: Fritt vår verkstad.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Sekretess: DJ Domestik AB förbinder sig att iaktta full
sekretess vad gäller kundens affärsmässiga och
ekonomiska förhållanden.

Tvistelösning: Tvister i anledning av detta avtal skall avgöras
enligt svensk lag och av allmän behörig domstol.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.